Adresse:       54b, avenue de Luxembourg L-4950 Bascharage

GSM.:
GSM.:
Fax.:

 

691 150 012
621 150 012
59 20 30

 

De Büro ass op fir d‘Inscriptiounen: 

Méindes            17:00-21:00
  Dënschdes            17:00-21:00
Mëttwochs            17:00-21:00

Theoriescours op Lëtzebuergesch:   Méindes            18:00-21:00
Dënschdes            18:00-21:00
Theoriescours op Franséisch: Mëttwochs           18:00-21:00