Traktersführerschain

 

Führerschain F


-Trakter      < 40 km/h
                  
-16 Joer (Inscriptioun ass mat 15,5 Joer meigeleg)

- Inscriptioun + 12h Théorieskuer + Examen
- prakteschen Examen freistens mat 16 Joer